Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „ALAN” Marek Pardej z siedzibą  we Wrocławiu ul. Obornicka 37/9 tel. 602 666 348

 2. Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy, w tym do:

 – zrealizowania umowy zakupu,

 – udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas, przez okres:

 – w przypadku zawarcia z nami umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym zawarto umowę,

 – w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane na czas ważności oferty, nie dłużej niż 5 lat.

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu obsługi poczty elektronicznej, usługi informatyczne oraz firmom wysyłkowym, a także podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 5. Gwarantujemy spełnienie Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pani/Pana danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli nie będzie ciążył na nas obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania.

 6. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.